Natječaj

Na temelju članka 105. st. 16. i članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 94/13 i 152/14) Srednja škola Ambroza Haračića objavljuje

N  A  T  J  E  Č  A  J

za zasnivanje radnog odnosa na radnim mjestima:

  1. Voditelj/ica računovodstva, na puno određeno radno vrijeme, zamjena za bolovanje – 1 izvršitelj/ica

Uvjeti prema Zakonu o o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi

  1. hrvatsko državljanstvo
  2. VSS, dipl.oecc ili mag.oecc.
  3. Potrebna znanja i vještine: poznavanje rada na računalu

 

  1. Nastavnik/ica strukovnih predmeta iz područja brodostrojarstva, na nepuno određeno radno vrijeme (20 sati nastave tjedno), zamjena za bolovanje– 1 izvršitelj/izvršiteljica

Pored općih uvjeta potrebno je ispunjavati i posebne uvjete prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi i Pravilniku o stručnoj spremi i pedagoško-psihološkom obrazovanju nastavnika u srednjem školstvu. Pored ovih uvjeta, kandidati za zapošljavanje na radnom mjestu pod rednim brojem 2. moraju ispunjavati i uvjete sukladno Strukovnom kurikulumu za stjecanje zanimanja tehničar za brodostrojarstvo.

Uz pisanu prijavu kandidati/kandidatkinje za oba radna mjesta trebaju  priložiti:

  1. životopis,
  2. presliku domovnice,
  3. presliku diplome,
  4. potvrda o radnom stažu
  5. uvjerenje o nekažnjavanju ne starije od 6 mjeseci – izvornik

Natječaj je objavljen na mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Škole dana 1. travnja 2016. godine. Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objave natječaja. Na natječaj se, pod jednakim uvjetima, mogu prijaviti osobe oba spola. Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.

Ako kandidat/kandidatkinja ostvaruje prednost pri zapošljavanju prema posebnom zakonu, dužan/dužna je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo (i dostaviti odgovarajući dokaz) i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Prijave, s potrebnom dokumentacijom o ispunjavanju uvjeta natječaja, dostaviti na adresu: Srednja škola Ambroza Haračića, Omladinska 12, 51550 Mali Lošinj, s naznakom „Za natječaj“.

Prije sklapanja ugovora o radu s izabranim kandidatom/kandidatkinjom izvršit će se  uvid u originalnu dokumentaciju.

 

    Ravnateljica:

    Jelena Bralić, prof.