Prilagodba ispitne tehnologije

Učenici s teškoćama, koji su usvojili sadržaje propisanih programa, nisu uvijek u mogućnosti na uobičajeni način pokazati svoja postignuća.

Prilagodbom ispitne tehnologije, koja neće ugroziti valjanost ispita niti dovesti učenika u privilegirani položaj, mogu se ukloniti ove teškoće. Prilagođena ispitna tehnologija treba biti omogućena učenicima koji tijekom cijeloga školovanja ili dužega razdoblja imaju teškoće i onima kod kojih je do promjena u zdravstvenome stanju, koje uvjetuju prilagodbe u polaganju ispita, došlo u skorije vrijeme.

NCVVO svake godine priprema Upute za prilagodbu ispitne tehnologije na ispitima iz državne mature koje se mogu naći na web stranici Centra: Upute za PIT

PRAVO NA PRILAGODBU ISPITNE TEHNOLOGIJE ZA POLAGANJE DRŽAVNE MATURE

Učenici s teškoćama
Prema članku 65. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN, 87/08.) učenici s teškoćama su:
– učenici s teškoćama u razvoju
– učenici s teškoćama u učenju, problemima u ponašanju i emocionalnim problemima
– učenici s teškoćama uvjetovanim odgojnim, socijalnim, ekonomskim, kulturalnim i jezičnim čimbenicima.
Prilagodba ispitne tehnologije odnosi se na učenike s teškoćama koji su završili program četverogodišnjega strukovnoga ili umjetničkoga obrazovanja ili gimnazijskoga obrazovanja i koji su rabili prilagođenu opremu i nastavni materijal te kojima je bila prilagođena metodika nastave kao i način ispitivanja stečenih kompetencija u školama, odnosno u sustavu unutarnjega vrjednovanja.

To su učenici/kandidati koji imaju:
• specifične teškoće u učenju, jezične i komunikacijske teškoće: značajne teškoće čitanja, pisanja, govorenja i manipulacije brojevima koje su vezane uz teškoće u procesuiranju simboličkoga jezika, npr. kod disleksije i diskalkulije, govorne i jezične teškoće koje uzrokuju teškoće u komunikaciji, npr. afazija, disfazija, problemi u artikulaciji i sl.
• motoričke i senzoričke teškoće: poremećaji pokreta i položaja tijela, smanjena/onemogućena funkcija pojedinih dijelova tijela, nepostojanje dijelova tijela; oštećenja sluha i vida
• emocionalne teškoće i smetnje u ponašanju: bježanje od kuće i iz škole, akademski neuspjeh, deficit pažnje/hiperaktivni poremećaj, poremećaj prilagodbe, potištenost, poremećaj ophođenja i prkošenja, antisocijalno ponašanje, agresivno ponašanje, devijantno i delinkventno ponašanje, psihogeno uvjetovani poremećaji u ponašanju i dr.
• teškoće u području mentalnoga zdravlja: različita psihotična stanja, problemi prehrane, strahovi, anksioznost, emocionalne smetnje i sl.

Za svaki ispit i svakoga učenika nužno je napraviti individualnu listu prilagodbi ispitne tehnologije. Potrebno je provjeriti zna li učenik rabiti posebnu opremu koja je predložena.
Prilagodbe ispitne tehnologije ne smiju učenika dovesti u privilegirani položaj u odnosu na ostale učenike.
Prilagodbe ispitne tehnologije uključuju:
• pristupačnost prostora
• provođenje ispita u posebnome prostoru
• posebna pomagala
• posebnu/prilagođenu opremu
• prilagođeni ispitni materijal
• izuzeće od ispita ili dijela ispita koji učenik zbog vrste
i stupnja teškoće u razvoju ne može polagati
• pomoć osobnoga pomagača
• pomoć njegovatelja
• produljeno vrijeme za polaganje ispita
• provođenje ispita izvan škole.

Za sve detalje o PIT možete se obratiti ispitnom koordinatoru škole.