Natječaj

Na temelju članka 105. i članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11,5/12, 16/12, 86/12, 126/12. i 94/13) i Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 154/14) Srednja škola Ambroza Haračića objavljuje

 

 N  A  T  J  E  Č  A  J

za zasnivanje radnog odnosa na radnom mjestu:

  1. Nastavnik strukovnih predmeta iz područja strojarstva na puno neodređeno radno vrijeme – 2 izvršitelj/-ica
  1. Nastavnik geografije na puno nedređeno radno vrijeme – 1 izvršitelj/-ica
  1. Nastavnik medicine za pomorce na nepuno nedređeno radno vrijeme (3 sata nastave tjedno)– 1 izvrštelj/-ica
  1. Tajnik na puno neodređeno radno vrijeme – 1 izvršitelj/-ica
  1. Voditelj računovodstva na puno određeno radno vrijeme zamjena za porodiljni dopust – 1 izvršitelj/-ica; dipl. oec. ili mag. oec.

UVJETI prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi i Pravilniku o stručnoj spremi i pedagoško-psihološkom obrazovanju nastavnika u srednjem školstvu.

Pored ovih uvjeta, kandidati za prijavu na radno mjesto pod rednim brojem 1. moraju ispunjavati  i uvjete sukladno Strukovnom kurikulumu za stjecanje zanimanja tehničar za brodostrojarstvo.

Kandidati za prijavu na radno mjesto pod rednim brojem 3. moraju ispunjavati uvjete sukladno Strukovnom kurikulumu za stjecanje zanimanja tehničar za brodostrojarstvo i Strukovnom kurikulumu za stjecanje zanimanja pomorski nautičar.

Uz pisanu prijavu kandidati/kandidatkinje trebaju  priložiti:

  1. životopis,
  2. presliku domovnice,
  3. presliku diplome,
  4. potvrda o radnom stažu
  5. uvjerenje o nekažnjavanju ne starije od 6 mjeseci – izvornik

Natječaj je objavljen na mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Škole dana 18. listopada 2016. godine. Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objave natječaja. Na natječaj se, pod jednakim uvjetima, mogu prijaviti osobe oba spola. Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.

Ako kandidat/kandidatkinja ostvaruje prednost pri zapošljavanju prema posebnom zakonu, dužan/dužna je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo (i dostaviti odgovarajući dokaz) i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Prijave s potrebnom dokumentacijom o ispunjavanju uvjeta natječaja, dostaviti na adresu: Srednja škola Ambroza Haračića, Omladinska 12, 51550 Mali Lošinj, s naznakom „Za natječaj“.

Prije sklapanja ugovora o radu s izabranim kandidatom/kandidatkinjom izvršit će se  uvid u originalnu dokumentaciju.

 

Ravnateljica:

Jelena Bralić, prof.