Natječaj

Na temelju članka 105. st. 16. i članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11,5/12, 16/12, 86/12, 126/12. i 94/13) i Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 152/14) Srednja škola Ambroza Haračića objavljuje

N A T J E Č A J
za zasnivanje radnog odnosa na radnim mjestima:

1. Nastavnik nautičke grupe predmeta i praktičnih vježbi na puno neodređeno radno vrijeme (24 sata nastave tjedno, od toga 14 sati strukovni predmeti iz područja nautike i 10 sati praktične vježbe) – 1 izvršitelj/ica

Pored općih uvjeta potrebno je ispunjavati i posebne uvjete prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi i Pravilniku o stručnoj spremi i pedagoško-psihološkom obrazovanju nastavnika u srednjem školstvu. Pored ovih uvjeta, kandidati moraju ispunjavati i uvjete sukladno Strukovnom kurikulumu za stjecanje zanimanja pomorski nautičar.

Uz pisanu prijavu kandidati/kandidatkinje trebaju priložiti:
1. životopis,
2. presliku domovnice,
3. presliku diplome,
4. potvrda o radnom stažu
5. uvjerenje o nekažnjavanju ne starije od 6 mjeseci – izvornik

Natječaj je objavljen na mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Škole dana 26.3.2015. godine. Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objave natječaja. Na natječaj se, pod jednakim uvjetima, mogu prijaviti osobe oba spola. Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.
Ako kandidat/kandidatkinja ostvaruje prednost pri zapošljavanju prema posebnom zakonu, dužan/dužna je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo (i dostaviti odgovarajući dokaz) i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.
Prijave s potrebnom dokumentacijom o ispunjavanju uvjeta natječaja, dostaviti na adresu: Srednja škola Ambroza Haračića, Omladinska 10, 51550 Mali Lošinj, s naznakom „Za natječaj“.
Prije sklapanja ugovora o radu s izabranim kandidatom/kandidatkinjom izvršit će se uvid u originalnu dokumentaciju.

Ravnateljica:
Jelena Bralić, prof.