Natječaj za psihologa/psihologinju

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11,5/12, 16/12 i 86/12) Srednja škola Ambroza Haračića objavljuje

N  A  T  J  E  Č  A  J

za popunu radnog  mjesta I. vrste – zamjena za rodiljni i roditeljski dopust

 Psiholog (nastavnik i stručni suradnik)  na puno određeno radno vrijeme – 1 izvršitelj/ica

Uvjeti:

–         hrvatsko državljanstvo

–         završena VSS za zanimanje psihologa

–         potrebna znanja i vještine: poznavanje rada na računalu

Uz pisanu prijavu kandidati/kandidatkinje trebaju  priložiti:

  1. životopis,
  2. presliku domovnice,              
  3. preslika diplome o završenom fakultetskom obrazovanju,
  4. potvrda o radnom stažu
  5. uvjerenje o nekažnjavanju ne starije od 6 mjeseci – izvornik

Natječaj je objavljen na mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Škole dana 25.09.2014. godine. Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objave natječaja. Na natječaj se, pod jednakim uvjetima, mogu prijaviti osobe oba spola. Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.

Ako kandidat/kandidatkinja ostvaruje prednost pri zapošljavanju prema posebnom zakonu, dužan/dužna je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo (i dostaviti odgovarajući dokaz) i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Prijave s potrebnom dokumentacijom o ispunjavanju uvjeta natječaja, dostaviti na adresu: Srednja škola Ambroza Haračića, Omladinska 10, 51550 Mali Lošinj, s naznakom „Za natječaj“.

Prije sklapanja ugovora o radu s izabranim kandidatom/kandidatkinjom izvršit će se  uvid u originalnu dokumentaciju.                                     

Ravnateljica:

Jelena Bralić, prof.