Jesenski rok izrade i obrane završnog rada

Odabir tema za završni rad …………………………….. u dogovoru s mentorima, do 22. srpnja 2021.

Izradba završnog rada …………………………….. 22. srpnja 2021. – 15. kolovoza 2021.

Prijava obrane završnog rada u tajništvu škole …………………………….. 22. srpnja 2021.

Predaja završnog rada*…………………………….. 16. kolovoza 2021.

Obrana završnog rada za trogodišnje smjerove …………………………….. 24. – 27. kolovoza 2021.

Prosudbeni odbor – rezultati …………………………….. 27. kolovoza 2021.

Podjela svjedodžbi …………………………….. 31. kolovoza 2021.

* Učenici moraju u tajništvu škole (ili kod administratorice) predati dva primjera završnog rada (za sebe mogu tiskati treći primjerak) u kojem mora biti ispunjen konzultacijski list iz kojeg je vidljivo da je mentor prihvatio završni rad.