Natječaj

Na temelju članka 105. st. 16. i članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11,5/12, 16/12, 86/12, 126/12. i 94/13) i Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 152/14) Srednja škola Ambroza Haračića objavljuje

 

N A T J E Č A J

za zasnivanje radnog odnosa na radnom mjestu

 

  1. Spremačica (m/ž) – 1 izvršitelj/ica

Potrebna stručna sprema: NKV – osnovna škola

Puno radno vrijeme na određeno, zamjena za bolovanje

Uz pisanu prijavu kandidati/kandidatkinje trebaju priložiti:

  1. svjedodžbu,
  2. presliku domovnice,
  3. potvrdu o radnom stažu,
  4. uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak za kaznena djela iz čl. 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi ne starije od 6 mjeseci – izvornik

Natječaj je objavljen na mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Škole dana 19. siječnja 2016. godine. Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objave natječaja. Na natječaj se, pod jednakim uvjetima, mogu prijaviti osobe oba spola. Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.

Ako kandidat/kandidatkinja ostvaruje prednost pri zapošljavanju prema posebnom zakonu, dužan/dužna je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo (i dostaviti odgovarajući dokaz) i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Prijave s potrebnom dokumentacijom o ispunjavanju uvjeta natječaja, dostaviti na adresu: Srednja škola Ambroza Haračića, Omladinska 12, 51550 Mali Lošinj, s naznakom „Za natječaj“.

Prije sklapanja ugovora o radu s izabranim kandidatom/kandidatkinjom izvršit će se uvid u originalnu dokumentaciju.

 

   Ravnateljica:

   Jelena Bralić, prof.