Natječaj za administratora-icu

Na temelju članka 105. st. 16. i članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11,5/12, 16/12, 86/12, 126/12. i 94/13) Srednja škola Ambroza Haračića objavljuje

N  A  T  J  E  Č  A  J

za popunu radnog  mjesta I. vrste – popuna upražnjenog radnog mjesta

 Administrativni radnik na pola radnog vremena – neodređeno (4 sata rada dnevno, 20 sati tjedno)– 1 izvršitelj/ica

Uvjeti prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi

–          hrvatsko državljanstvo

–          SSS – administrativni tehničar ili drugo četverogodišnje strukovno zanimanje

–          potrebna znanja i vještine: poznavanje rada na računalu

Uz pisanu prijavu kandidati/kandidatkinje trebaju  priložiti:

  1. životopis,
  2. presliku domovnice,
  3. presliku diplome,
  4. potvrda o radnom stažu,
  5. uvjerenje o nekažnjavanju ne starije od 6 mjeseci – izvornik.

Natječaj je objavljen na mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Škole dana 12. siječnja 2015. godine. Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objave natječaja. Na natječaj se, pod jednakim uvjetima, mogu prijaviti osobe oba spola. Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.

Ako kandidat/kandidatkinja ostvaruje prednost pri zapošljavanju prema posebnom zakonu, dužan/dužna je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo (i dostaviti odgovarajući dokaz) i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Prijave, s potrebnom dokumentacijom o ispunjavanju uvjeta natječaja, dostaviti na adresu: Srednja škola Ambroza Haračića, Omladinska 10, 51550 Mali Lošinj, s naznakom „Za natječaj“.

Prije sklapanja ugovora o radu s izabranim kandidatom/kandidatkinjom izvršit će se  uvid u originalnu dokumentaciju.

    Ravnateljica:

Jelena Bralić, prof.