Natječaji (nastavnici)

Na temelju članka 105. st. 16. i članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11,5/12, 16/12, 86/12, 126/12. i 94/13) Srednja škola Ambroza Haračića objavljuje

N  A  T  J  E  Č  A  J

za zasnivanje radnog odnosa na radnim mjestima: 

 1. Nastavnik matematike i informatike na puno određeno radno vrijeme – 1 izvršitelj/ica
 2. Nastavnik meteorologije i oceanografije na nepuno neodređeno radno vrijeme (2 sata nastave tjedno) – 1 izvršitelj/ica
 3. Nastavnik biologije s higijenom i ekologijom na nepuno neodređeno radno vrijeme  (2 sata nastave tjedno) – 1 izvršitelj/ica
 4. Nastavnik glazbene umjetnosti na nepuno neodređeno radno vrijeme (4 sata nastave tjedno) – 1 izvršitelj/ica
 5. Nastavnik strukovnih predmeta iz područja strojarstva na puno neodređeno radno vrijeme– 1 izvršitelj/izvršiteljica
 6.  Nastavnik strukovnih predmeta iz područja strojarstva na nepuno neodređeno radno vrijeme (3 sata nastave tjedno) – 1 izvršitelj/izvršiteljica

Pored općih uvjeta potrebno je ispunjavati i posebne uvjete prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi i Pravilniku o stručnoj spremi i pedagoško-psihološkom obrazovanju nastavnika u srednjem školstvu. Pored ovih uvjeta, kandidati za zapošljavanje na radnom mjestu pod rednim brojem 5. i 6. moraju ispunjavati  i uvjete sukladno Strukovnom kurikulumu za stjecanje zanimanja tehničar za brodostrojarstvo, a kandidati za zapošljavanje na radnom mjestu pod rednim brojem 2. moraju ispunjavati  i uvjete sukladno Strukovnom kurikulumu za stjecanje zanimanja pomorkog nautičara.

Uz pisanu prijavu kandidati/kandidatkinje trebaju  priložiti:

 1. životopis,
 2. presliku domovnice,
 3. presliku diplome,
 4. potvrda o radnom stažu
 5. uvjerenje o nekažnjavanju ne starije od 6 mjeseci – izvornik

Natječaj je objavljen na mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Škole dana 12.siječnja 2015. godine. Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objave natječaja. Na natječaj se, pod jednakim uvjetima, mogu prijaviti osobe oba spola. Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.

Ako kandidat/kandidatkinja ostvaruje prednost pri zapošljavanju prema posebnom zakonu, dužan/dužna je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo (i dostaviti odgovarajući dokaz) i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Prijave s potrebnom dokumentacijom o ispunjavanju uvjeta natječaja, dostaviti na adresu: Srednja škola Ambroza Haračića, Omladinska 10, 51550 Mali Lošinj, s naznakom „Za natječaj“.

Prije sklapanja ugovora o radu s izabranim kandidatom/kandidatkinjom izvršit će se  uvid u originalnu dokumentaciju.

    Ravnateljica:

  Jelena Bralić, prof.