Natječaj za voditelja-icu računovodstva

Srednja škola  Ambroza Haračića Mali Lošinj

Klasa: 112-01/14-01/49

Urbroj: 2213-27-01/1-14-2

U  Malom Lošinju,12.11.2014.godine

Na temelju članka 105. st. 16. i   članka 107. Zakona o odgoju i   obrazovanju u osnovnoj i  srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11,5/12, 16/12, 86/12, 126/12. i   94/13) Srednja škola Ambroza Haračića objavljuje

NATJEČAJ

za popunu radnog  mjesta I. vrste –  popuna upražnjenog radnog mjesta

 Voditelj/ica računovodstva na puno neodredeno  radno vrijeme -1  izvršitelj/ica

Uvjeti prema Zakonu o odgoju i  obrazovanju u osnovnoj i   srednjoj školi –      hrvatsko državljanstvo

–           VSS, dipl.oecc iii mag.oecc.

–           potrebna znanja i  vještine: poznavanje rada na računalu

Uz pisanu prijavu kandidati/kandidatkinje trebaju   priložitl:

1.     životopis,

2.     presliku domovnice,

3.     presliku diplome,

4.    potvrdu o radnom stažu,

5.    uvjerenje o nekažnjavanju ne starije od 6 mjeseci – izvornik

Natječaj je objavljen  na mrežnoj  stranici i  oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za  zapošljavanje i  mrežnoj stranici i oglasnoj ploči  Škole dana 12.11.2014. godine. Rok za  podnošenje prijava je 8 dana od dana objave natječaja. Na natječaj se, pod jednakim  uvjetima, mogu prijaviti osobe oba spola. Nepotpune i  nepravodobne prijave neće se razmatrati.

Ako kandidat/kandidatkinja  ostvaruje prednost pri zapošljavanju prema posebnom zakonu, dužan/dužna je u  prijavi na natječaj pozvati se na to pravo (i  dostaviti odgovarajući dokaz) i   ima prednost u  odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Prijave s  potrebnom dokumentacijom o ispunjavanju uvjeta natječaja, dostaviti na adresu: Srednja škola Ambroza Haračića,Omladinska 10, 51550 Mali Lošinj, s  naznakom ,,Za natječaj”.

Prije sklapanja ugovora o radu s  izabranim kandidatom/kandidatkinjom  izvršit će se  uvid u originalnu dokumentaciju.