Natječaj za nastavnike

Srednja škola Ambroza Haračića,  Mali Lošinj

Klasa:  112-01/14-01/49

Urbroj:   2213-27-01/1-14-1

U Malom Lošinju,  12.11.2014.godine

Na  temelju  članka 105.  st. 16. i   članka 107.  Zakona o odgoju  i  obrazovanju   u osnovnoj  i   srednjoj  školi   (NN 87/08,  86/09,  92/10,  105/10,  90/11,5/12,   16/12,  86/12,  126/12.   i  94/13)  Srednja škola Ambroza  Haračića objavljuje

NATJEČAJ

za zasnivanje radnog odnosa na radnim mjestima:

1.    Nastavnik  geografije na  nepuno   neodređeno     radno   vrijeme    (4  sata   nastave   tjedno)   –   1 izvršitelj/ica

2.    Nastavnik glazbene umjetnosti na nepuno  neodređeno   radno vrijeme  (4 sata nastave tjedno)   –  1 izvršitelj/ica

3.     Nastavnik medicine za pomorce na  nepuno  neodređeno   radno vrijeme  (1 sat nastave tjedno)  –  1 izvršitelj/ica

4.     Nastavnik nautičke  grupe predmeta  i  praktičnih   vježbi na puno  neodređeno   radno vrijeme    (24 sata nastave  tjedno,   od toga  14 sati  strukovni    predmeti   iz  područja   nautike  i   10 sati  praktične vjezbe) -1  izvršitelj/ica

 Pored općih   uvjeta  potrebno  je ispunjavati  i  posebne  uvjete  prema Zakonu  o odgoju  i  obrazovanju  u osnovnoj   i   srednjoj  školi i   Pravilniku  o stručnoj  spremi  i  pedagoško-psihološkom   obrazovanju  nastavnika u srednjem  školstvu.   Pored ovih uvjeta,  kandidati  za  zapošljavanje  na radnom  mjestu  pod rednim  brojem 4. moraju  ispunjavati i uvjete  sukladno  Strukovnom   kurikulumu   za stjecanje    zanimanja  pomorski nauticar.

 Uz pisanu prijavu kandidati/kandidatkinje trebaju priložiti:

1.   životopis,

2.   presliku  domovnice,

3.   presliku  diplome,

4.    potvrda  o radnom  stazu

5.    uvjerenje  o nekažnjavanju    ne starije  od 6 mjeseci – izvornik

Natječaj   je  objavljen   na  mrežnoj   stranici  i    oglasnoj  ploči   Hrvatskog  zavoda    za  zapošljavanje  i mrežnoj stranici i oglasnoj  ploči Skole dana 12.11.2014.  godine. Rok za   podnošenje prijava je 8 dana od dana objave natječaja. Na natječaj se, pod  jednakim    uvjetima, mogu prijaviti osobe oba spola. Nepotpune i nepravodobne prijave nece se  razmatrati.

Ako kandidat/kandidatkinja ostvaruje prednost pri zaposljavanju prema posebnom zakonu, dužan/dužna je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo (i dostaviti odgovarajući   dokaz) i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Prijave s potrebnom dokumentacijom o ispunjavanju uvjeta natječaja, dostaviti na adresu: Srednja škola Ambroza  Haračića, Omladinska  10, 51550 Mali  Lošinj,  s  naznakom ,,Za  natječaj”,

Prije sklapanja ugovora o  radu s  izabranim  kandidatom/kandidatkinjom izvršit će se  uvid  u originalnu  dokumentaciju.

 

 

 

 

 

 

I