Natječaj

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11,5/12, 16/12 , 86/12, 126/12 i 94/13) Srednja škola Ambroza Haračića objavljuje

 

N  A  T  J  E  Č  A  J

za popunu radnog  mjesta I. vrste – zamjena za rodiljni i roditeljski dopust

 

Nastavnik ekonomske grupe predmeta na puno određeno radno vrijeme (40 sati tjedno) –  1 izvršitelj/ica 

Uvjeti:  Prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi te Pravilniku o stručnoj spremi i pedagoško-psihološkom obrazovanju nastavnika u srednjem školstvu

          hrvatsko državljanstvo

          VSS, diplomirani ekonomist

Uz pisanu prijavu kandidati/kandidatkinje trebaju  priložiti:

1.      životopis,

2.      presliku domovnice,              

3.      preslika dokaza o stečenoj spremi,

4.      uvjerenje o nekažnjavanju ne starije od 6 mjeseci – izvornik

 

Natječaj je objavljen na mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Škole dana 22.10.2013. godine. Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objave natječaja. Na natječaj se, pod jednakim uvjetima, mogu prijaviti osobe oba spola. Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.

Ako kandidat/kandidatkinja ostvaruje prednost pri zapošljavanju prema posebnom zakonu, dužan/dužna je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo (i dostaviti odgovarajući dokaz) i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Prijave s potrebnom dokumentacijom o ispunjavanju uvjeta natječaja, dostaviti na adresu: Srednja škola Ambroza Haračića, Omladinska 10, 51550 Mali Lošinj,s naznakom „Za natječaj“.  

Prije sklapanja ugovora o radu s izabranim kandidatom/kandidatkinjom izvršit će se  uvid u originalnu dokumentaciju.