Jesenski rok izrade i obrane završnog rada

Odabir tema za završni rad u dogovoru s mentorima, do 12. srpnja 2022.

Prijava obrane završnog rada u tajništvu škole 12. srpnja 2022.

Izradba završnog rada 12. srpnja 2022. – 16. kolovoza 2022.

Predaja završnog rada 17. kolovoza 2022. (vidi napomenu!)

Obrana završnog rada 22. – 26. kolovoza 2022.

Prosudbeni odbor – rezultati 26. kolovoza 2022.

Podjela svjedodžbi 31. kolovoza 2022.

Napomena: Učenici moraju u tajništvu škole (ili kod administratorice) predati dva primjerka završnog rada (za sebe mogu tiskati treći primjerak) u kojem mora biti ispunjen konzultacijski list iz kojeg je vidljivo da je mentor prihvatio završni rad.