Natječaj za nastavnika

Na temelju članka 105. i članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11,5/12, 16/12, 86/12, 126/12. i 94/13) i Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 154/14) Srednja škola Ambroza Haračića objavljuje

N A T J E Č A J
za popunu radnog mjesta I. vrste – zamjena za bolovanje
Nastavnik strojarske grupe predmeta na puno određeno radno vrijeme – 1 izvršitelj/ica

Pored općih uvjeta potrebno je ispunjavati i posebne uvjete prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, Pravilniku o stručnoj spremi i pedagoško-psihološkom obrazovanju nastavnika u srednjem školstvu i Strukovnom kurikulumu za stjecanje zanimanja tehničar za brodostrojarstvo.

Uz pisanu prijavu kandidati/kandidatkinje trebaju priložiti:
1. životopis,
2. presliku domovnice,
3. presliku diplome,
4. potvrda o radnom stažu
5. uvjerenje o nekažnjavanju ne starije od 6 mjeseci – izvornik

Natječaj je objavljen na mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Škole dana 30.rujna 2015. godine. Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objave natječaja. Na natječaj se, pod jednakim uvjetima, mogu prijaviti osobe oba spola. Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.
Ako kandidat/kandidatkinja ostvaruje prednost pri zapošljavanju prema posebnom zakonu, dužan/dužna je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo (i dostaviti odgovarajući dokaz) i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.
Prijave s potrebnom dokumentacijom o ispunjavanju uvjeta natječaja, dostaviti na adresu: Srednja škola Ambroza Haračića, Omladinska 12, 51550 Mali Lošinj, s naznakom „Za natječaj“.
Prije sklapanja ugovora o radu s izabranim kandidatom/kandidatkinjom izvršit će se uvid u originalnu dokumentaciju.

Ravnateljica:

___________________
Jelena Bralić, prof.