Natječaj

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11,5/12, 16/12 , 86/12, 126/12 i 94/13) Srednja škola Ambroza Haračića objavljuje

N  A  T  J  E  Č  A  J

za popunu radnog  mjesta I. vrste

 

1.      Nastavnik Engleskog jezika na neodređeno nepuno radno vrijeme (10 sati nastave tjedno) – 1 izvršitelj/ica

2.      Nastavnik Glazbene umjetnosti na neodređeno nepuno radno vrijeme (4 sata nastave tjedno) – 1 izvršitelj/ica

 

Pored općih uvjeta potrebno je ispunjavati i posebne uvjete prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi i Pravilniku o stručnoj spremi i pedagoško-psihološkom obrazovanju nastavnika u srednjem školstvu.

Uz pisanu prijavu kandidati/kandidatkinje trebaju  priložiti:

1.      životopis,

2.      presliku domovnice,              

3.      preslika dokaza o stečenoj spremi,

4.      uvjerenje o nekažnjavanju ne starije od 6 mjeseci – izvornik

Natječaj je objavljen na mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Škole dana 21. siječnja 2014. godine. Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objave natječaja. Na natječaj se, pod jednakim uvjetima, mogu prijaviti osobe oba spola. Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.

Ako kandidat/kandidatkinja ostvaruje prednost pri zapošljavanju prema posebnom zakonu, dužan/dužna je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo (i dostaviti odgovarajući dokaz) i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Prijave s potrebnom dokumentacijom o ispunjavanju uvjeta natječaja, dostaviti na adresu: Srednja škola Ambroza Haračića, Omladinska 10, 51550 Mali Lošinj,s naznakom „Za natječaj“.  

Prije sklapanja ugovora o radu s izabranim kandidatom/kandidatkinjom izvršit će se  uvid u originalnu dokumentaciju.   

Ravnateljica:

Jelena Bralić, prof.