Natječaj

Na temelju članka 105. st. 16. i članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11,5/12, 16/12, 86/12, 126/12. i 94/13) Srednja škola Ambroza Haračića objavljuje

 

 NATJEČAJ

za popunu  radnog  mjesta  I.  vrste

 Tajnik/ca na puno određeno radno vrijeme – 1 izvršitelj/ica

 

Uvjeti prema Zakonu o o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi

–    hrvatsko državljanstvo

–    završen sveučilišni diplomski studij pravne ili stručni studij upravne struke (VSS ili VŠS)

Uz pisanu prijavu kandidati/kandidatkinje trebaju  priložiti:

1.   životopis,

2.   presliku domovnice,

3.   presliku diplome,

4.   uvjerenje o nekažnjavanju ne starije od 6 mjeseci – izvornik

 Natječaj   je  objavljen   na  mrežnoj  stranici  i  oglasnoj   ploči  Hrvatskog  zavoda  za zapošljavanje  i  mrežnoj  stranici  i  oglasnoj  ploči  Škole  dana  19.09.2013.  godine.  Rok  za podnošenje prijava je 8 dana od dana objave natječaja. Na natječaj se, pod jednakim uvjetima, mogu prijaviti osobe oba spola. Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.

Ako  kandidat/kandidatkinja   ostvaruje   prednost   pri  zapošljavanju   prema  posebnom zakonu, dužan/dužna je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo (i dostaviti odgovarajući dokaz) i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

  Prijave s potrebnom dokumentacijom o ispunjavanju uvjeta natječaja, dostaviti na adresu: Srednja škola Ambroza Haračića, Omladinska 10, 51550 Mali Lošinj, s naznakom „Za natječaj“.

Prije sklapanja ugovora o radu s izabranim kandidatom/kandidatkinjom izvršit će se  uvid u originalnu dokumentaciju.

Ravnateljica: Jelena Bralić, prof.