Javni poziv

Klasa: 112-06/13-01/01

Ur. broj: 2213-27-01/1-13-1

U Malom Lošinju, 12.03.2013. godine

 

Na temelju Odluke o produženju primjene Nacionalnog plana za poticanje zapošljavanja za 2011. i 2012. godinu do 01. srpnja 2013. godine, Srednja škola Ambroza Haračića objavljuje

 

J A V N I   P O Z I V

za podnošenje prijava za stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa

magistar pedagogije m/ž – 1 izvršitelj

 

Uvjeti:

Kandidati moraju ispunjavati uvjete iz Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN br. 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12 i 126/12) i Pravilnika o stručnoj spremi i pedagoško-psihološkom obrazovanju nastavnika u srednjem školstvu ( NN br. 1/96 i 80/99).

Uz prijavu kandidati prilažu životopis, dokaz u izvorniku ili ovjerenoj preslici o stručnoj spremi, dokaz o hrvatskom državljanstvu, te uvjerenje o nekažnjavanju ne starije od 1 mjeseca.

Javni poziv je objavljen na mrežnoj stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i mrežnoj stranici Škole dana 12.03.2013. godine.

Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objave poziva na adresu: Srednja škola Ambroza Haračića, Omladinska 10, Mali Lošinj, s naznakom „ZA JAVNI POZIV“.

Natjecati se mogu ravnopravno osobe oba spola. Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.

Ravnateljica:

Jelena Bralić, prof.