Popis akata (zakoni, pravilnici,…) koji se odnose na rad Škole

NAPOMENA: Kratice u tablici imaju slijedeće značenje:

  • DZNM – Državni zavod za normizaciju i mjeriteljstvo
  • M – Nadležno Ministarstvo za srednjoškolsko obrazovanje
  • NARODNE NOVINE – Pravilnik je dostupan na internetu
Naziv akta Porijeklo Važeće izdanje Osoba koja ga pohranjuje
Upute Županijskog ureda za odgoj i obrazovanje (za upise) Županija Za tekuću godinu Pedagog
Odluka o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja minimalnog financijskog standarda za decentralizirane funkcije srednjih škola i učeničkih domova Županija Za tekuću kalendarsku godinu Voditelj računovod.
Etički kodeks Škola 2011. Tajnik
Godišnji plan i program rada škole. Škola Tekuća šk. godina Ravnatelj
Kućni red Škole Škola 2015. Tajnik
Plan evakuacije i spašavanja Škola 2015. Tajnik
Poslovnik o radu kolegijalnih tijela Škola 2016. Tajnik
Poslovnik o radu školskog prosudbenog odbora i povjerenstva za obranu završnog rada Škola 2013 Tajnik
Pravilnik o obrazovanju odraslih Škola 2009 Tajnik
Pravilnik o polaganju ispita Škola 2009 Tajnik
Pravilnik o promicanju spoznaja o štetnosti duhanskih proizvoda Škola 2013. Tajnik
Pravilnik o provedbi postupaka jednostavne nabave roba, usluga i radova Škola 2018. Tajnik
Pravilnik o radu Škola 2015. Tajnik
Pravilnik o radu školske knjižnice Škola 2012. Tajnik
Pravilnik o radu školske knjižnice Srednje škole Ambroza Haračića Škola 17.02.2012. Knjižničar

Tajnica

Pravilnik o radu školskog športskog društva Škola 2013 Tajnik
Pravilnik o zaštiti na radu Škola 2012. Tajnik
Pravilnik o zaštiti od požara Škola 2017. Tajnik
Pravilnik o zaštiti okoliša Škola 2013. Tajnik
Pravilnik ozaštiti i čuvanju arhivskog i reg. gradiva (+rokovi) Škola 2015 Tajnik
Sistematizacija radnih mjesta Škola 2018 Tajnik
Statut škole Škola 2019. Tajnik
Pravila o pripremi, organizaciji i provedbi ispita državne mature NCVVO Za tekuću školsku godinu Ispitni koordinator
Državni pedagoški standard srednjoškolskog sustava odgoja i obrazovanja Narodne novine 63/08, 90/10
Odluka o početku i završetku nastavne godine, broju radnih dana i trajanju odmora učenika osnovnih i srednjih škola za školsku godinu Narodne novine Za tekuću kalendarsku godinu
Pravilnik o djelokrugu rada tajnika te administrativno-tehničkim i pomoćnim poslovima koji se obavljaju u srednjoškolskoj ustanovipomoćnim poslovima koji se obavljaju u srednjoškolskoj ustanovi Narodne novine 2/11, 40/14.
Pravilnik o evidencijama u srednjim školama, učeničkim domovima i drugim srednjoškolskim ustanovama Narodne novine 16/08, 29/08 Tajnica
Pravilnik o evidenciji radnog vremena za radnike školskih ustanova Narodne novine 144/11 Tajnica
Pravilnik o izradbi i obrani završnog rada Narodne novine 118/09. Tajnica
Pravilnik o izvođenju izleta, ekskurzija i drugih odgojnoobrazovnih aktivnosti izvan škole Narodne novine 67/14, 81/15 Tajnica
Pravilnik o kriterijima za izricanje pedagoških mjera Narodne novine 94/15, 3/17 Tajnica
Pravilnik o načinima i postupcima utvrđivanja uvjeta za početak rada školske ustanove Narodne novine 141/09
Pravilnik o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnoj i srednjoj školi. Narodne novine 112/10
Pravilnik o načinu organiziranja i izvođenja nastave u strukovnim školama Narodne novine 140/09
Pravilnik o načinu postupanja odgojno-obrazovnih radnika školskih ustanova u poduzimanju mjera zaštite prava učenika te prijave svakog kršenja tih prava nadležnim tijelima Narodne novine 132/13
Pravilnik o napredovanju učitelja i nastavnika u osnovnim i srednjim školama Narodne novine 89/95, 148/99, 20/05
Pravilnik o normi rada nastavnika u srednjoškolskoj ustanovi Narodne novine 94/10
Pravilnik o pedagoškoj dokumentaciji i evidenciji te javnim ispravama u školskim ustanovama Narodne novine 47/17
Pravilnik o polaganju državne mature Narodne novine 1/13, 41/19
Pravilnik o polaganju stručnog ispita učitelja i stručnih suradnika u osnovnom školstvu i nastavnika u srednjem školstvu Narodne novine 148/99, 88/03
Pravilnik o postupku utvrđivanja psihofizičkog stanja djeteta, učenika te sastavu stručnih povjerenstava Narodne novine 67/14
Pravilnik o sadržaju i obliku svjedodžbi i drugih javnih isprava te pedagoškoj dokumentaciji i evidenciji u školskim ustanovama Narodne novine 47/17
Pravilnik o stručnoj spremi i pedagoško-psihološkom obrazovanju nastavnika u srednjem školstvu Narodne novine 1/96, 80/99
Pravilnik o zajedničkome upisniku školskih ustanova u elektroničkome obliku-e-Matici Narodne novine 86/15
Pravilnik o zvanjima i svjedodžbama o osposobljenosti pomoraca Narodne novine 130/13, 45/14, 124/15,  72/16
Strategija obrazovanja, znanosti i tehnologije Narodne novine 124/14
Temeljni kolektivni ugovor za službenike i namještenike u javnim službama Narodne novine 128/17 Tajnica
Kolektivni ugovor za zaposlenike u srednjoškolskim ustanovama Narodne novine /18 Tajnica
Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi Narodne novine 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12,16/12, 86/12, 152/14, 7/17, 68/18 Tajnica
Zakon o radu Narodne novine 93/14, 127/17 Tajnica
Zakon o strukovnom obrazovanju Narodne novine 25/18
Zakon o udžbenicima za osnovnu i srednju školu Narodne novine 27/10,57/11
Standard zanimanja, Standard kvalifikacije i strukovni kurikulum za pomorska zanimanja M Sve verzije za učenike koji su trenutno u školi Voditelj STCW
Glasnik ministarstva prosvjete  (planovi i programi za svako zanimanje) M Posebna izdanja Satničar
Nacionalni okvirni kurikulum M Web stranica AZOO
Odluka ministarstva o upisu učenika u srednje škole M Tekuća šk. godina Pedagog
Rješenje za početak rada – Odobrenje za rad za svako zanimanje od nadležnog Ministarstva školstva M Rješenja za školu i pojedina zanimanja Ravnatelj
Vremenik natjecanja M Za tekuću školsku godinu Pedagog
Hrvatska norma  HRN EN ISO 9001, Sustavi upravljanja kvalitetom – Zahtjevi DZNM Šesto izdanje, 04/16 Upravitelj kvalitete
Opća uredba o zaštiti podataka – GDPR EU 2018 Tajnica
Zakon o prodedbi Uredbe o zastiti podataka Narodne novine 42/18 Tajnica