Natječaj za zasnivanje radnog odnosa

Na temelju članka 105. st. 16. i članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 94/13 i 152/14) Srednja škola Ambroza Haračića objavljuje


N A T J E Č A J

 za zasnivanje radnog odnosa na radnim mjestima:

 

 1. Nastavnik povijesti na nepuno određeno radno vrijeme do 31. kolovoza 2016. godine (1 sat nastave tjedno) – 1 izvršitelj/ica
 2. Nastavnik strukovnih predmeta iz područja nautike na nepuno određeno radno vrijeme do 31. kolovoza 2016. godine (7 sati nastave tjedno) – 1 izvršitelj/izvršiteljica
 3. Nastavnik biologije s higijenom i ekologijom na nepuno određeno radno vrijeme do 31. kolovoza 2016. godine (2 sata nastave tjedno) – 1 izvršitelj/ica
 4. Nastavnik glazbene umjetnosti na nepuno neodređeno radno vrijeme (4 sata nastave tjedno) – 1 izvršitelj/ica
 5. Nastavnik strukovnih predmeta iz područja brodostrojarstva na puno neodređeno radno vrijeme– 1 izvršitelj/izvršiteljica
 6. Nastavnik strukovnih predmeta iz područja nautike na puno neodređeno radno vrijeme – 1 izvršitelj/izvršiteljica

 

Pored općih uvjeta potrebno je ispunjavati i posebne uvjete prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi i Pravilniku o stručnoj spremi i pedagoško-psihološkom obrazovanju nastavnika u srednjem školstvu. Pored ovih uvjeta, kandidati za zapošljavanje na radnom mjestu pod rednim brojem 5. moraju ispunjavati i uvjete sukladno Strukovnom kurikulumu za stjecanje zanimanja tehničar za brodostrojarstvo, a kandidati za zapošljavanje na radnom mjestu pod rednim brojem 2. i 6. moraju ispunjavati i uvjete sukladno Strukovnom kurikulumu za stjecanje zanimanja pomorkog nautičara.

 

Uz pisanu prijavu kandidati/kandidatkinje trebaju priložiti:

 1. životopis,
 2. presliku domovnice,
 3. presliku diplome,
 4. potvrda o radnom stažu
 5. uvjerenje o nekažnjavanju ne starije od 6 mjeseci – izvornik

 

Natječaj je objavljen na mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Škole dana 29. veljače 2016. godine. Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objave natječaja. Na natječaj se, pod jednakim uvjetima, mogu prijaviti osobe oba spola. Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.

Ako kandidat/kandidatkinja ostvaruje prednost pri zapošljavanju prema posebnom zakonu, dužan/dužna je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo (i dostaviti odgovarajući dokaz) i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Prijave s potrebnom dokumentacijom o ispunjavanju uvjeta natječaja, dostaviti na adresu: Srednja škola Ambroza Haračića, Omladinska 12, 51550 Mali Lošinj, s naznakom „Za natječaj“.

Prije sklapanja ugovora o radu s izabranim kandidatom/kandidatkinjom izvršit će se uvid u originalnu dokumentaciju.

 

 

   Ravnateljica:

Jelena Bralić, prof.